Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem danych jest KAMEN Piotr Kamiński – Warszawa, ul. Mińska 25A U14/U16, 03-808, NIP: 113-056-71-77; REGON: 017228230

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod adres ochronadanych@e-kamen.pl

Przetwarzamy następujące rodzaje danych:

Kategorie danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osób fizycznych występujących w imieniu Dostawców i Klientów.

2. Dane kontaktowe w postaci e-mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.

1. Świadczenie bądź przygotowanie do świadczenia usług na rzecz Klientów.

2. Wykonanie lub przygotowanie do wykonywania umów z Dostawcami.

art. 6 ust. 1 pkt b RODO

Dochodzenie roszczeń wynikających z umów i innych zdarzeń prawnych zaszłych w relacjach z Klientami i Dostawcami

art. 6 ust. 1 pkt f RODO

art. 6 ust. 1 pkt f RODO

Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.

Z uwagi na charakter wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Państwa dane możemy również przekazywać wybranemu przez nas biuru informacji gospodarczej – w przypadkach przewidzianych ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej.

Dane będziemy przetwarzać do momentu upływu późniejszego z następujących terminów:

  1. terminu, po którym przedawniłyby się roszczenia wynikające z umów, które nas wiązały lub
  2. terminu do przechowywania dowodów księgowych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, albo
  3. 5 lat od daty ostatniego kontaktu mailowego z Państwa strony (jeżeli nie zawieraliśmy żadnych umów a dane przechowywaliśmy w celu zachowania historii relacji na wypadek późniejszego kontaktu z Państwa strony).

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora.